Mung ngay nha giao Viet Nam 20/11/2009

Dai ly tong cong ty co phan may Viet Tien 337 khu 6 Diem Dien gui loi chuc suc khoe ,hanh phuc , thanh dat toi cac thay cac co nhan ngay 20/11moi mua hang viet tien 

§¹i lý chÝnh thøc cÊp 1

Tæng c«ng ty cP may ViÖtTiÕn

337 Khu 6 Diªm §iÒn

(§èi diÖn UBND thÞ trÊn Diªm §iÒn)

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

= = =š***›= = =

                                      KÝnh göi: c¸c thÇy , c¸c c«, Quý kh¸ch hµng

§¹i lý Tæng C«ng ty cæ phÇn may VIÖt TiÕn  

337 khu 6 Diªm §iÒn xin göi tíi c¸c thÇy, c¸c c« , quý kh¸ch hµng lêi chóc m¹nh  khoÎ , h¹nh phóc , thµnh ®¹t nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20-11  

Nh©n ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20-11-2009

§¹i lý cÊp 1 Tæng C«ng ty cæ phÇn may VIÖt TiÕn  337 khu 6 Diªm §iÒn chóng t«i cã ch­¬ng tr×nh tÆng quµ cho c¸c thÇy, c¸c c«, quý kh¸ch hµng :

 * TÆng quµ 3% trªn trÞ gi¸ hµng hãa “Ch­¬ng tr×nh chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11/2009 “ ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña Tæng c«ng ty.

§¹i lý cÊp 1 Tæng C«ng ty cæ phÇn may VIÖt TiÕn  337 khu 6 Diªm §iÒn tÆng theo ch­¬ng tr×nh riªng:  

        Tõ thø 7 ngµy  07/11/2009  ®Õn 20/11/2009 

           * TÆng 20.000® khi mua 01 bé quÇn ¸o ViÖt TiÕn.

           * TÆng 10.000® khi mua 01 quÇn hoÆc 01 ¸o ViÖt TiÕn.

(ChiÕt khÊu % cùc lín víi gi¸ b¸n bu«n cho c¸c thÇy, c¸c c«, quý kh¸ch hµng khi mua hµng víi sè l­îng nhiÒu cho tËp thÓ, gi¸ c¹nh tranh nhÊt, hµng chÝnh h·ng)

       Hµng chÝnh h·ng Tæng C«ng ty , gi¸ c¶ thèng nhÊt toµn quèc in trªn thÎ gi¸ cña Tæng c«ng ty        

                             RÊt mong ®­îc sù quan t©m cña c¸c thÇy, c¸c c«, quý kh¸ch hµng.

                             §¹i lý chóng t«i rÊt tr©n träng ®­îc ®ãn tiÕp !

       §Þa chØ liªn hÖ : §¹i lý cÊp 1 Tæng C«ng ty cæ phÇn may VIÖt TiÕn

                  337 Khu 6 Diªm §iÒn –  §èi diÖn UBND thÞ trÊn Diªm §iÒn

                                 §iÖn tho¹i : 3712345 : 0123.898.7299

20-10-2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: